idevelop -szkolenie.jpg

Training Course

2-8 June 2019 | Leszno, Poland

IDEVELOP is a training which aims to bring together ESC coordinators and mentors working ininspirational learning space for exchange of experience and good practices connected with ESC and learning proces. During TC participants will explore new tools.

AIMS & OBJECTIVES: This training aims to bring together ESC coordinators working in IDEVELOP project consorcium (Belgium, Poland, Spain, Portugal) and create an inspirational learning space for exchange of experience and good practices connected with ESC and learning proces inside. Its main aim is to support quality and accessibility of ESC projects through supporting their coordinators & mentors both in their personal and professional development.

This training course is part of Startegic Partnership of Youth project.Participants will have access to pilotage OUTPUTS created inside. 

PARTICIPANT APPLICATION FORM SHORT MOBILITY OF STAFF

SHORT MOBILITY OF STAFF

Nazwa wyniku

TMODUŁ SZKOLENIOWY (O3)

Wiodąca organizacja:

CAZALLA INTERCULTURAL

Szczegółowy opis:

Moduł Szkoleniowy - na etapie projektowania niniejszej aplikacji, konsorcjum przygotowało założenia do modułu szkoleniowego. Brdzie miał on charakter warsztatowy, z wykorzystaniem metod edukacji formalnej, jego zakres zaś stanowił będzie szkolenie z dziedziny wdrażania i stosowania Learning Diary oraz aplikacji mobilnej I-develop- głównych RPI, wygenerowanych w niniejszym projekcie. Moduł przydatny będzie dla multiplikatorów oraz wykorzystywany do upowszechniania, promocji oraz pomocy we wdrażaniu proponowanych narzędzi. Moduł w pełni pozwoli zapoznać się z założeniami i możliwościami wygenerowanych narzędzi.

Szkolenie trwać będzie trzy dni robocze, (moduł podzielony na 3 części) każdy dzień obliczony został na 7 godzin pracy, grupa docelowa uczestników wynosi 15 osób. 

W ramach przygotowania modułu, wygenerowane zostaną prezentacje, dokumenty, schematy oraz niezbędne materiały szkoleniowe, transferowane uczestnikom podczas szkolenia. 

Ramowy harmonogram szkolenia (merytoryka)

Dzień 1
- Ewaluacja w projektach EVS- jej znaczenie i ważność, narzędzia i metody ewaluacyjne, rodzaje ewaluacji ewaluacja kompetencji wynikłych z mobilności, projektu, pracy; self assesement, Youthpass,
- Kompetencje kluczowe; rodzaje kompetencji, ocena kompetencji,
- Role organizacji: wysyłającej, goszczącej oraz koordynującej w procesie uczenia się wolontariusza
-Rola mentora/koordynatora w analizie kompetencji

Dzień 2

-Przedstawienie Learning Diary

- Przedstawienie apk I I-develop

Dzień 3

- Analiza i zbieranie danych wynikłych z ewaluacji\, wartościowe opracowywanie danych, 
- Metody zdobywania informacji, feedbacku /również oparte o edukacje pozaformalną/, wykorzystywanie gier (np. Dixit), Creative Reports
- Prezentacja metody Points of You w kontekście ewaluacji
- Refleksja nad procesem uczenia się- usprawnianie- Youthpass

Celem tego RPI jest:1. Promocja i upowszechnianie narzędzi wygenerowanych w projekcie
2. Zwiększenie poziomu poinformowania odnośnie ważności refleksji nad uczeniem się wolontariusza oraz obserwacji procesu zdobywania kompetencji
3. Zwiększenie wiedzy/pogłębienie na temat kluczowych kwestii, związanych z zachowaniem minimalnych standardów EVS (implementacja, kompetencje kluczowe, przygotowanie wolontariusza, rola organizacji uczestniczących)

Moduł szkoleniowy stanowić będzie odrębą całość pod kątem merytorycznym, w przyszłości inkorporowany będzie do szkolenia dotyczącego zarządzania jakością w EVS, jakie planowane jest do stworzenia przez konsorcjum w ramach tworzenia narzędzi do zarządzania jakością w latach 2019-2020.

Od strony technicznej:
Stworzone zostaną pomoce szkoleniowe, do wykorzystania zarówno przez trenerów (w czasie wykładu lub dyskusji), jak też przez uczestników (w trakcie omawiania rezultatu warsztatów). Zastosowane zostaną środki audiowizualne, w celu przyciągnięcia i podtrzymywania uwagi oraz zwiększenie zaangażowania.
Przygotowane zostaną Slajdy (do rzutnika pisma oraz rzutnika multimedialnego)- proste w formie i obejmujące jeden przekaz . Wybrane zostaną fragmety filmów z implementowanych projektów EVS, obrazujące sytuacje omawiane podczas wykładów/dyskusji. Organizacje zadbają o to, by język filmów był zrozumiały, w razie konieczności dołożą napisy w języku angielskim.
Zastosowane będą flipczarty jako najprostsze narzedzia do obrazowania myśli (wraz z kolorowymi pisakami, zakreślaczami i karteczkami typu post it).
Przygotowane będą również materiały dla uczestników, które pozwolą im zachowac i utrwalić wiedzę, będą one korespondujące z tymi, jakie prezentować będzie trener. Każdy z uczestników otrzyma podstawowe pomoce (teczki, papier, długopis).