O projekcie I-Develop

 

Celem projektu jest poprawa jakości pracy z młodzieżą podczas implementacji projektów typu EVS. Cel ten realizowany będzie poprzez stworzenie narzędzi facylitujących wdrażanie i realizację projektów EVS (aplikacja mobilna i jej papierowy odpowiednik) w kontekście zarządzania jakością nabywanych w efekcie mobilności kompetencji wolontariusza,  monitoringu i walidacji tychże. Projekt skierowany jest do podmiotów zaangażowanych w realizację projektów EVS (org. Wysyłające, goszczące i koordynujące). Dzięki wytworzonym narzędziom, wnioskodawca zamierza podnieść jakość implementowanych projektów EVS, w taki sposób , że dojdzie do usprawnienia procesu refleksji nad efektami uczenia się (również ułatwi to wypełnianie Youthpass),  wypracowane zostaną standardy monitoringu poziomu i jakości nabywanych przez wolontariusza kompetencji  i ich oceny (zarówno od strony wolontariusza, jak i innych podmiotów zaangażowanych). Celem jest również promocja narzedzi ICT w pracy z młodzieżą.
Potrzeba narzędzia, które pozwalałoby na monitoring jakości nabywanych kompetencji I ich

iocenę, jak i również kwestie, związane ze sprawdzeniem przygotowania wolontariusza do mobilności była jedną z konkluzji implementowanego przez wnioskodawcę projektu, dotyczącego zarządzania jakością EVS- Yes4EVS. Jednocześnie, członkowie tego konsorcum w swojej pracy systematycznie wdrażają narzędzia typu ICT (Open Learning Badges, aplikacja Actionbound).Wspólne doświadczenia, jak i również wyraźne zapotrzebowanie za tego typu narzędzia wskazują jednoznacznie, że narzedzia ICT bardzo wspierają proces uczenia się się.
Jeśli chodzi o potrzeby samych wolontariuszy- organizacje projektu Yes4EVS, jak również członkowie  konsorcjum, zauważają wyraźnie ogromny problem z walidacją kompetencji za pomocą Youthpassa- raportowane są problemy, brak zrozumienia, dokument uważany jest za trudny, niejednokrotnie wolontariusze wypełniają go bezrefleksyjnie, wpisując frazy skopiowane od swoich znajomych. Często Youthpass też prezentowany jest pod sam koniec projektu, wolontariusze nieprzygotowani do jego wypełnienia, robią to niechętnie. Dzięki stworzeniu narzędzia, które na bieżąo będzie pozwalało im na rozpoznawanie i ocenianie swoich efektów uczenia się- Youthpass przestanie być postrzegany jako trudny dokument, do kórego wypełniania zmusza mentor, a nabyte kompetencje będą mogły być w sposób obiektywny ocenione (czy są na tyle "twarde", by transferować je dalej, w jaki sposób były/będą przydatne, jakie są obszary rozwoju,etc). Karta EVS podkreśla role organizacji goszczących, wysyłających i koordynujących jako tych, które mają wspierać proces uczenia się wolontariusza. Dlatego też narzedzie skierowane będzie do wszystkich tych instytucji. Celem IO, oprócz zwiększenia łatwości rozpoznawania, dokumentowania  i ewaluacji własnych kompetencji jest również usprawnienie pracy z wolontariuszem ze strony organizacji zaangażowanych w EVS- możliwy będzie monitoring postępów, sprawdzenie czy odbyło się przygotowanie wolontariusza, pre departure training,  i w jakich aktywnościach brał on faktycznie udział (będzie to widoczne dla każdej z wymienionej instytucji).
Ze względu na doświadczenia współpracy z krajami o obszarach z utrudnionym dostępem do nowoczesnych technologii, przede wszystkim Internetu, konsorcjum zdecydowało się opracować również Learning Diary- papierowy odpowiednik aplikacji mobilnej, służący podobnym celom, skierowany przede wszystkim do wolontariuszy pracujących w opisywanych miejscach (np. Nepal, Indie, Wietnam- wnioskodawca posiada doświadczenie w pracy na tych obszarach). Oprócz powyższych dwóch narzędzi, konsorcjum opracuje moduł szkoleniowy wraz z niezbędnymi materiałami, który służyć będzie upowszechnianiu opisywanych produktów  i zwiększaniu wiedzy nt. kluczowych aspektów w EVS (ewaluacja-przede wszystkim konkretne narzedzia, proces uczenia się, rodzaje kompetencji, role podmiotów zaangażowanych, minimalnych standardów, Youthpassa).
Monitoring kompetencji wolontariusza EVS jak również konieczność oceny ich jakości  i przygotowania samego wolontariusza do pracy to w odczuciu konsorcjum kluczowe i naglące potrzeby, które wpłyną w sposób znaczący na podniesieni jakości implementowanych projektów  i na samo zaangażowanie i świadomość uczenia się samych wolontariuszy. 
Projekt przewiduje opiniowanie i testowanie IO na grupach docelowych by zabezpieczyć ich adekwatność do faktycznie raportowanych potrzeb w taki sposób, że te pomogą w pracy wolontariuszom  i podmiotom zaangażowanym w EVS.